Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 1: 30 đ
Server 2: 50 đ
Server 3: 60 đ
Server 4: 90 đ
Server 5: 100 đ
Server 1: 25 đ
Server 2: 45 đ
Server 3: 55 đ
Server 4: 85 đ
Server 5: 90 đ
Server 1: 20 đ
Server 2: 40 đ
Server 3: 50 đ
Server 4: 80 đ
Server 5: 80 đ
2 Tăng sub/follow Server 1: 50 đ
Server 4: 50 đ
Server 5: 60 đ
Server 6: 80 đ
Server 7: 100 đ
Server 8: 30 đ
Server 1: 45 đ
Server 4: 45 đ
Server 5: 55 đ
Server 6: 75 đ
Server 7: 95 đ
Server 8: 25 đ
Server 1: 40 đ
Server 4: 40 đ
Server 5: 50 đ
Server 6: 70 đ
Server 7: 90 đ
Server 8: 20 đ
3 Tăng like fanpage Server 1: 100 đ
Server 2: 80 đ
Server 3: 60 đ
Server 4: 50 đ
Server 1: 95 đ
Server 2: 75 đ
Server 3: 55 đ
Server 4: 45 đ
Server 1: 90 đ
Server 2: 70 đ
Server 3: 50 đ
Server 4: 40 đ
4 Tăng comment Server 1: 1,500 đ Server 1: 1,400 đ Server 1: 1,000 đ
5 Tăng like comment Server 1: 100 đ
Server 2: 110 đ
Server 1: 90 đ
Server 2: 100 đ
Server 1: 80 đ
Server 2: 90 đ
6 Tăng share bài viết Server 1: 1,500 đ
Server 2: 500 đ
Server 3: 100 đ
Server 4: 3,000 đ
Server 1: 1,300 đ
Server 2: 450 đ
Server 3: 90 đ
Server 4: 2,800 đ
Server 1: 1,200 đ
Server 2: 400 đ
Server 3: 80 đ
Server 4: 2,500 đ
7 Tăng share group Server 1: 900 đ Server 1: 800 đ Server 1: 600 đ
8 Đánh giá fanpage Server 1: 3,000 đ Server 1: 2,800 đ Server 1: 2,500 đ
9 Tăng mắt livestream Server 1: 6 đ
Server 2: 9 đ
Server 1: 5 đ
Server 2: 9 đ
Server 1: 4 đ
Server 2: 9 đ
10 Tăng member group Server 1: 150 đ
Server 2: 100 đ
Server 3: 50 đ
Server 1: 140 đ
Server 2: 95 đ
Server 3: 45 đ
Server 1: 100 đ
Server 2: 90 đ
Server 3: 40 đ
11 Tăng view video Server 1: 50 đ
Server 2: 30 đ
Server 3: 18 đ
Server 1: 50 đ
Server 2: 28 đ
Server 3: 16 đ
Server 1: 50 đ
Server 2: 25 đ
Server 3: 15 đ
12 Tăng view story Server 1: 20 đ Server 1: 18 đ Server 1: 15 đ
Vip Facebook
1 Vip like bài viết Server 1: 3,000 đ Server 1: 2,500 đ Server 1: 2,000 đ
2 Vip mắt livestream Server 1: 8 đ Server 1: 7 đ Server 1: 6 đ
Buff Instagram
1 Like instagram Server 1: 5 đ
Server 2: 10 đ
Server 3: 20 đ
Server 4: 30 đ
Server 5: 50 đ
Server 6: 100 đ
Server 1: 5 đ
Server 2: 10 đ
Server 3: 18 đ
Server 4: 28 đ
Server 5: 45 đ
Server 6: 95 đ
Server 1: 5 đ
Server 2: 10 đ
Server 3: 15 đ
Server 4: 25 đ
Server 5: 40 đ
Server 6: 90 đ
2 Follow instagram Server 1: 15 đ
Server 2: 20 đ
Server 3: 30 đ
Server 4: 35 đ
Server 5: 50 đ
Server 6: 60 đ
Server 7: 120 đ
Server 1: 15 đ
Server 2: 20 đ
Server 3: 28 đ
Server 4: 32 đ
Server 5: 45 đ
Server 6: 55 đ
Server 7: 115 đ
Server 1: 15 đ
Server 2: 20 đ
Server 3: 25 đ
Server 4: 30 đ
Server 5: 40 đ
Server 6: 50 đ
Server 7: 110 đ
3 Comment instagram Server 1: 1,500 đ Server 1: 1,400 đ Server 1: 1,000 đ
4 View instagram Server 1: 3 đ
Server 3: 3 đ
Server 1: 3 đ
Server 3: 3 đ
Server 1: 3 đ
Server 3: 3 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 1: 30 đ
Server 2: 35 đ
Server 3: 40 đ
Server 4: 50 đ
Server 1: 28 đ
Server 2: 32 đ
Server 3: 38 đ
Server 4: 48 đ
Server 1: 25 đ
Server 2: 30 đ
Server 3: 35 đ
Server 4: 45 đ
2 Tăng follow tiktok Server 1: 100 đ
Server 2: 130 đ
Server 3: 150 đ
Server 1: 95 đ
Server 2: 125 đ
Server 3: 145 đ
Server 1: 90 đ
Server 2: 120 đ
Server 3: 140 đ
3 Tăng view tiktok Server 1: 1 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 1 đ
Server 1: 1 đ
Server 2: 1 đ
Server 3: 1 đ
4 Comment tiktok Server 1: 1,000 đ
Server 2: 500 đ
Server 1: 950 đ
Server 2: 450 đ
Server 1: 900 đ
Server 2: 400 đ
5 Share video tiktok Server 1: 50 đ
Server 2: 250 đ
Server 1: 45 đ
Server 2: 230 đ
Server 1: 40 đ
Server 2: 200 đ
6 Mắt livestream tiktok
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 1: 50 đ
Server 2: 80 đ
Server 3: 100 đ
Server 1: 45 đ
Server 2: 75 đ
Server 3: 95 đ
Server 1: 40 đ
Server 2: 70 đ
Server 3: 90 đ
2 Tăng like youtube Server 1: 50 đ
Server 2: 80 đ
Server 3: 100 đ
Server 1: 45 đ
Server 2: 75 đ
Server 3: 95 đ
Server 1: 40 đ
Server 2: 60 đ
Server 3: 90 đ
3 Tăng sub youtube Server 1: 850 đ
Server 6: 900 đ
Server 1: 830 đ
Server 6: 880 đ
Server 1: 800 đ
Server 6: 850 đ
4 Tăng like comment Server 1: 100 đ
Server 2: 200 đ
Server 1: 90 đ
Server 2: 190 đ
Server 1: 85 đ
Server 2: 195 đ
5 Tăng view 4000h Server 1: 60 đ
Server 2: 85 đ
Server 3: 125 đ
Server 4: 205 đ
Server 1: 58 đ
Server 2: 82 đ
Server 3: 122 đ
Server 4: 202 đ
Server 1: 55 đ
Server 2: 80 đ
Server 3: 120 đ
Server 4: 200 đ
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 1: 50 đ Server 1: 45 đ Server 1: 40 đ
2 Tăng follow shopee Server 1: 150 đ Server 1: 145 đ Server 1: 140 đ
Buff Twitter
1 Tăng like twitter Server 1: 100 đ
Server 2: 150 đ
Server 1: 95 đ
Server 2: 140 đ
Server 1: 90 đ
Server 2: 100 đ
2 Tăng follow twitter Server 1: 600 đ
Server 3: 800 đ
Server 1: 550 đ
Server 3: 750 đ
Server 1: 500 đ
Server 3: 700 đ
3 Tăng view twitter Server 1: 1 đ Server 1: 1 đ Server 1: 1 đ
4 Tăng retweet Server 1: 350 đ Server 1: 300 đ Server 1: 250 đ
5 Tăng vote poll Server 1: 20 đ Server 1: 18 đ Server 1: 15 đ
Buff Telegram
1 Tăng sub channel Server 1: 18 đ
Server 3: 60 đ
Server 1: 16 đ
Server 3: 55 đ
Server 1: 15 đ
Server 3: 50 đ
2 Tăng member group Server 1: 18 đ
Server 3: 60 đ
Server 1: 16 đ
Server 3: 55 đ
Server 1: 15 đ
Server 3: 50 đ
3 Tăng view bài viết Server 1: 1 đ Server 1: 1 đ Server 1: 1 đ
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.