Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 172: 12 đ
Server 531: 18 đ
Server 179: 20 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 473: 25 đ
Server 395: 60 đ
Server 172: 10 đ
Server 531: 16 đ
Server 179: 18 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 473: 22 đ
Server 395: 55 đ
Server 172: 9 đ
Server 531: 15 đ
Server 179: 16 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 473: 20 đ
Server 395: 50 đ
2 Tăng sub/follow Server 173: 60 đ
Server 175: 150 đ
Server 126: 45 đ
Server 173: 58 đ
Server 175: 145 đ
Server 126: 43 đ
Server 173: 55 đ
Server 175: 137.5 đ
Server 126: 40 đ
3 Tăng like/follow page Server 176: 80 đ
Server 177: 60 đ
Server 176: 78 đ
Server 177: 58 đ
Server 176: 75 đ
Server 177: 55 đ
4 Tăng comment Server 171: 500 đ
Server 258: 1500 đ
Server 184: 150 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1300 đ
Server 184: 145 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1200 đ
Server 184: 140 đ
5 Tăng like comment Server 55: 100 đ
Server 56: 200 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 180 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 160 đ
6 Tăng share bài viết Server 245: 500 đ
Server 246: 1500 đ
Server 52: 1500 đ
Server 50: 50 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1450 đ
Server 52: 1300 đ
Server 50: 45 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1400 đ
Server 52: 1200 đ
Server 50: 40 đ
7 Tăng share group Server 577: 1600 đ Server 577: 1500 đ Server 577: 1400 đ
8 Tăng share livestream Server 575: 1000 đ
Server 576: 1600 đ
Server 575: 950 đ
Server 576: 1500 đ
Server 575: 900 đ
Server 576: 1400 đ
9 Đánh giá fanpage Server 511: 3200 đ
Server 512: 1500 đ
Server 513: 600 đ
Server 511: 3100 đ
Server 512: 1400 đ
Server 513: 550 đ
Server 511: 3000 đ
Server 512: 1300 đ
Server 513: 500 đ
10 Tăng mắt livestream Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 5 đ
Server 310: 4 đ
Server 309: 3 đ
Server 38: 2 đ
Server 371: 5 đ
Server 372: 4 đ
Server 373: 3 đ
Server 374: 2 đ
11 Tăng member group Server 190: 35 đ
Server 186: 100 đ
Server 190: 32 đ
Server 186: 95 đ
Server 190: 30 đ
Server 186: 90 đ
12 Tăng view video Server 579: 50 đ
Server 580: 35 đ
Server 378: 20 đ
Server 377: 15 đ
Server 579: 48 đ
Server 580: 32 đ
Server 378: 18 đ
Server 377: 14 đ
Server 579: 45 đ
Server 580: 30 đ
Server 378: 16 đ
Server 377: 12 đ
13 Tăng view story Server 49: 20 đ Server 49: 18 đ Server 49: 156 đ
14 Vip like bài viết Server 194: 70 đ
Server 193: 100 đ
Server 195: 50 đ
Server 382: 90 đ
Server 152: 90 đ
Server 194: 65 đ
Server 193: 95 đ
Server 195: 45 đ
Server 382: 85 đ
Server 152: 85 đ
Server 194: 62 đ
Server 193: 90 đ
Server 195: 42 đ
Server 382: 80 đ
Server 152: 80 đ
15 Vip cảm xúc bài viết Server 383: 180 đ
Server 384: 200 đ
Server 383: 170 đ
Server 384: 190 đ
Server 383: 160 đ
Server 384: 180 đ
16 Vip comment bài viết Server 386: 540 đ
Server 385: 550 đ
Server 386: 530 đ
Server 385: 540 đ
Server 386: 520 đ
Server 385: 530 đ
17 Vip mắt livestream Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
18 Tăng like reels Server 276: 40 đ
Server 286: 20 đ
Server 276: 38 đ
Server 286: 18 đ
Server 276: 35 đ
Server 286: 16 đ
19 Tăng view reels Server 581: 50 đ
Server 582: 35 đ
Server 476: 20 đ
Server 477: 15 đ
Server 581: 48 đ
Server 582: 32 đ
Server 476: 18 đ
Server 477: 14 đ
Server 581: 45 đ
Server 582: 30 đ
Server 476: 16 đ
Server 477: 12 đ
20 Tăng comment reels Server 277: 1000 đ
Server 291: 150 đ
Server 277: 900 đ
Server 291: 145 đ
Server 277: 800 đ
Server 291: 140 đ
21 Tăng share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1000 đ
Buff Instagram
1 Like instagram Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 20 đ
Server 231: 30 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 18 đ
Server 231: 28 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 15 đ
Server 231: 25 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Follow instagram Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 40 đ
Server 88: 50 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 35 đ
Server 88: 45 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 30 đ
Server 88: 40 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
3 Comment instagram Server 537: 1000 đ
Server 168: 600 đ
Server 561: 2500 đ
Server 238: 500 đ
Server 537: 950 đ
Server 168: 550 đ
Server 561: 2400 đ
Server 238: 450 đ
Server 537: 900 đ
Server 168: 500 đ
Server 561: 2300 đ
Server 238: 400 đ
4 View instagram Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 5 đ
Server 562: 1 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 5 đ
Server 562: 1 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
Server 554: 1 đ
Server 471: 2 đ
Server 472: 2 đ
Server 390: 5 đ
Server 562: 1 đ
Server 569: 1 đ
Server 241: 6 đ
Server 469: 7 đ
Server 391: 8 đ
5 Vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
6 Auto view instagram Server 557: 3 đ
Server 558: 6 đ
Server 557: 3 đ
Server 558: 6 đ
Server 557: 3 đ
Server 558: 6 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 578: 25 đ
Server 339: 25 đ
Server 538: 35 đ
Server 341: 40 đ
Server 340: 45 đ
Server 450: 65 đ
Server 110: 65 đ
Server 343: 100 đ
Server 522: 110 đ
Server 338: 120 đ
Server 138: 50 đ
Server 392: 70 đ
Server 578: 22 đ
Server 339: 22 đ
Server 538: 32 đ
Server 341: 38 đ
Server 340: 42 đ
Server 450: 62 đ
Server 110: 62 đ
Server 343: 95 đ
Server 522: 100 đ
Server 338: 110 đ
Server 138: 48 đ
Server 392: 65 đ
Server 578: 20 đ
Server 339: 20 đ
Server 538: 30 đ
Server 341: 35 đ
Server 340: 40 đ
Server 450: 60 đ
Server 110: 60 đ
Server 343: 90 đ
Server 522: 95 đ
Server 338: 100 đ
Server 138: 45 đ
Server 392: 62 đ
2 Tăng follow tiktok Server 532: 65 đ
Server 474: 70 đ
Server 553: 80 đ
Server 567: 80 đ
Server 475: 75 đ
Server 574: 60 đ
Server 451: 100 đ
Server 139: 65 đ
Server 183: 90 đ
Server 133: 90 đ
Server 532: 62 đ
Server 474: 68 đ
Server 553: 75 đ
Server 567: 76 đ
Server 475: 70 đ
Server 574: 58 đ
Server 451: 100 đ
Server 139: 62 đ
Server 183: 88 đ
Server 133: 90 đ
Server 532: 60 đ
Server 474: 65 đ
Server 553: 70 đ
Server 567: 72 đ
Server 475: 65 đ
Server 574: 55 đ
Server 451: 10090 đ
Server 139: 60 đ
Server 183: 85 đ
Server 133: 90 đ
3 Tăng view tiktok Server 583: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 237: 7 đ
Server 583: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 237: 7 đ
Server 583: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 237: 7 đ
4 Comment tiktok Server 140: 1000 đ
Server 555: 1500 đ
Server 572: 500 đ
Server 140: 950 đ
Server 555: 1400 đ
Server 572: 490 đ
Server 140: 900 đ
Server 555: 1300 đ
Server 572: 480 đ
5 Tăng share tiktok Server 568: 30 đ
Server 376: 50 đ
Server 564: 150 đ
Server 565: 200 đ
Server 568: 28 đ
Server 376: 45 đ
Server 564: 140 đ
Server 565: 190 đ
Server 568: 25 đ
Server 376: 40 đ
Server 564: 130 đ
Server 565: 180 đ
6 Thêm vào yêu thích Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Tăng mắt livestream Server 410: 80 đ
Server 456: 80 đ
Server 361: 80 đ
Server 410: 75 đ
Server 456: 75 đ
Server 361: 75 đ
Server 410: 70 đ
Server 456: 70 đ
Server 361: 70 đ
8 Auto view tiktok Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ
9 Auto tim tiktok Server 347: 50 đ
Server 571: 80 đ
Server 347: 48 đ
Server 571: 78 đ
Server 347: 45 đ
Server 571: 75 đ
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 551: 60 đ
Server 552: 75 đ
Server 352: 50 đ
Server 443: 40 đ
Server 416: 40 đ
Server 470: 70 đ
Server 556: 100 đ
Server 551: 58 đ
Server 552: 70 đ
Server 352: 45 đ
Server 443: 38 đ
Server 416: 38 đ
Server 470: 65 đ
Server 556: 95 đ
Server 551: 55 đ
Server 552: 65 đ
Server 352: 40 đ
Server 443: 35 đ
Server 416: 35 đ
Server 470: 60 đ
Server 556: 90 đ
2 Tăng like youtube Server 466: 55 đ
Server 248: 75 đ
Server 249: 75 đ
Server 250: 75 đ
Server 573: 75 đ
Server 465: 75 đ
Server 77: 85 đ
Server 137: 90 đ
Server 466: 50 đ
Server 248: 70 đ
Server 249: 70 đ
Server 250: 70 đ
Server 573: 70 đ
Server 465: 70 đ
Server 77: 82 đ
Server 137: 88 đ
Server 466: 45 đ
Server 248: 65 đ
Server 249: 65 đ
Server 250: 65 đ
Server 573: 65 đ
Server 465: 65 đ
Server 77: 80 đ
Server 137: 85 đ
3 Tăng sub youtube Server 543: 450 đ
Server 563: 700 đ
Server 418: 650 đ
Server 153: 850 đ
Server 543: 430 đ
Server 563: 680 đ
Server 418: 630 đ
Server 153: 830 đ
Server 543: 420 đ
Server 563: 650 đ
Server 418: 600 đ
Server 153: 800 đ
4 Tăng comment Server 166: 800 đ
Server 357: 1200 đ
Server 287: 500 đ
Server 288: 600 đ
Server 289: 700 đ
Server 166: 750 đ
Server 357: 1100 đ
Server 287: 450 đ
Server 288: 550 đ
Server 289: 650 đ
Server 166: 700 đ
Server 357: 1000 đ
Server 287: 400 đ
Server 288: 500 đ
Server 289: 600 đ
5 Tăng 4000 giờ xem Server 585: 250 đ
Server 586: 230 đ
Server 585: 240 đ
Server 586: 220 đ
Server 585: 230 đ
Server 586: 210 đ
6 Tăng like comment Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Tăng mắt livestream Server 415: 35 đ
Server 413: 30 đ
Server 414: 20 đ
Server 415: 32 đ
Server 413: 28 đ
Server 414: 18 đ
Server 415: 30 đ
Server 413: 25 đ
Server 414: 16 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 27: 60 đ Server 27: 55 đ Server 27: 50 đ
2 Tăng follow shopee Server 28: 150 đ Server 28: 145 đ Server 28: 140 đ
Buff Twitter
1 Tăng like twitter Server 367: 100 đ
Server 435: 120 đ
Server 366: 130 đ
Server 131: 140 đ
Server 260: 150 đ
Server 368: 200 đ
Server 67: 200 đ
Server 539: 300 đ
Server 180: 200 đ
Server 367: 95 đ
Server 435: 110 đ
Server 366: 125 đ
Server 131: 130 đ
Server 260: 140 đ
Server 368: 195 đ
Server 67: 180 đ
Server 539: 290 đ
Server 180: 180 đ
Server 367: 90 đ
Server 435: 100 đ
Server 366: 120 đ
Server 131: 120 đ
Server 260: 130 đ
Server 368: 190 đ
Server 67: 160 đ
Server 539: 280 đ
Server 180: 160 đ
2 Tăng follow twitter Server 546: 50 đ
Server 547: 70 đ
Server 461: 75 đ
Server 548: 80 đ
Server 463: 95 đ
Server 462: 100 đ
Server 479: 700 đ
Server 545: 1000 đ
Server 154: 450 đ
Server 546: 48 đ
Server 547: 68 đ
Server 461: 72 đ
Server 548: 78 đ
Server 463: 92 đ
Server 462: 95 đ
Server 479: 695 đ
Server 545: 950 đ
Server 154: 420 đ
Server 546: 45 đ
Server 547: 65 đ
Server 461: 70 đ
Server 548: 75 đ
Server 463: 90 đ
Server 462: 90 đ
Server 479: 690 đ
Server 545: 900 đ
Server 154: 400 đ
3 Tăng view twitter Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
Server 480: 25 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
Server 480: 20 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
Server 480: 18 đ
4 Tăng retweet Server 327: 200 đ
Server 449: 250 đ
Server 540: 90 đ
Server 544: 90 đ
Server 327: 190 đ
Server 449: 240 đ
Server 540: 85 đ
Server 544: 85 đ
Server 327: 180 đ
Server 449: 230 đ
Server 540: 80 đ
Server 544: 80 đ
5 Tăng vote poll Server 549: 300 đ
Server 346: 100 đ
Server 549: 290 đ
Server 346: 95 đ
Server 549: 280 đ
Server 346: 90 đ
Buff Telegram
1 Tăng sub telegram Server 493: 30 đ
Server 502: 35 đ
Server 505: 80 đ
Server 507: 85 đ
Server 509: 105 đ
Server 324: 65 đ
Server 527: 65 đ
Server 542: 70 đ
Server 493: 28 đ
Server 502: 32 đ
Server 505: 78 đ
Server 507: 82 đ
Server 509: 102 đ
Server 324: 60 đ
Server 527: 62 đ
Server 542: 68 đ
Server 493: 26 đ
Server 502: 30 đ
Server 505: 75 đ
Server 507: 80 đ
Server 509: 100 đ
Server 324: 55 đ
Server 527: 60 đ
Server 542: 65 đ
2 Tăng member telegram Server 494: 30 đ
Server 501: 35 đ
Server 506: 80 đ
Server 508: 85 đ
Server 510: 105 đ
Server 323: 65 đ
Server 526: 65 đ
Server 541: 70 đ
Server 494: 28 đ
Server 501: 32 đ
Server 506: 78 đ
Server 508: 82 đ
Server 510: 102 đ
Server 323: 60 đ
Server 526: 62 đ
Server 541: 68 đ
Server 494: 26 đ
Server 501: 30 đ
Server 506: 75 đ
Server 508: 80 đ
Server 510: 100 đ
Server 323: 55 đ
Server 526: 60 đ
Server 541: 65 đ
3 Tăng view telegram Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
4 Tăng reaction telegram Server 412: 60 đ
Server 499: 50 đ
Server 500: 50 đ
Server 412: 55 đ
Server 499: 45 đ
Server 500: 45 đ
Server 412: 50 đ
Server 499: 40 đ
Server 500: 40 đ
5 Auto view telegram Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
6 Auto reaction telegram Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
7 Tăng vote poll Server 446: 35 đ
Server 447: 40 đ
Server 446: 32 đ
Server 447: 35 đ
Server 446: 30 đ
Server 447: 30 đ
Buff Discord
1 Tăng member discord Server 481: 500 đ
Server 482: 600 đ
Server 483: 3000 đ
Server 481: 460 đ
Server 482: 560 đ
Server 483: 2900 đ
Server 481: 440 đ
Server 482: 550 đ
Server 483: 2700 đ
Buff Google
1 Đánh giá map Server 584: 15000 đ Server 584: 15000 đ Server 584: 15000 đ
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Telegram
Kênh Youtube